fbpx

Nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »GIVEAWAY«

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre »GIVEAWAY« je LH Trade, posredništvo, trgovina in svetovanje, d.o.o., matična številka 8521611000 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 11. marca pa do vključno 20. marca 2022 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/craftunity.si.  Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem, slednji tudi ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v okviru nagradne igre, prejme organizator nagradne igre. 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/craftunity.si ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih aplikacija zahteva. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev 

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri so izpolnjeni, ko sodelujoči v komentar pod objavo »GIVEAWAY« na Facebook strani https://www.facebook.com/craftunity.si označi poljubno osebo v komentar objave, deli objavo in všečka Facebook stran “CraftUnity.si”. V nedeljo, 20. 3. 2022 ob 23. uri se nagradna igra konča. 

V ponedeljek, 21. 3. 2022 bo organizator s pomočjo digitalnega orodja na sedežu podjetja izžrebal in razglasil pet (5) naključno izbranih nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade. 

Vsak sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da lahko organizator objavi njegovo ime iz profila, s katerim sodeluje v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/craftunity.si in na spletni strani www.craftunity.si.   

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/craftunity.si in na spletni strani www.craftunity.si. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno izpostavo in davčno številko. 

Posredovanje vseh teh podatkov na elektronski naslov hello@craftunity.si je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča. 

Nagrade: 

  1. nagrajenec prejme: poslovno vabilo za dogodek Sejmi okusov (velja za dve osebi),
  2. nagrajenec prejme: poslovno vabilo za dogodek Sejmi okusov (velja za dve osebi),
  3. nagrajenec prejme: poslovno vabilo za dogodek Sejmi okusov (velja za dve osebi),
  4. nagrajenec prejme: poslovno vabilo za dogodek Sejmi okusov (velja za dve osebi),
  5. nagrajenec prejme: poslovno vabilo za dogodek Sejmi okusov (velja za dve osebi).

Nagrade bo organizator izžrebanim nagrajencem poslal po pošti v roku enega (1) meseca po posredovanju zahtevanih podatkov na elektronski naslov hello@craftunity.si. Slike nagrad na strani https://www.facebook.com/craftunity.si so zgolj simbolične. 

5. Davki in akontacija dohodnine 

Organizator za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 

6. Odgovornost 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

7. Pravila nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.craftunity.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/craftunity.si. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 

8. Varovanje osebnih podatkov 

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja. 

page3image1784183856

LH Trade d.o.o.

page3image1784187216

Ljubljana, 11. 3. 2022